Arbeidet med revidert NTP 2025-2036

Fjordvegen Riksveg 13 har engasjert seg i fleire store vegprosjekt, og bidratt til auka framdrift og politisk gjennomslag for rassikring og standardheving.

For å kunna fremja prosjekta og rassikring generelt inn i revidert NTP, må ein samarbeida tett og ha engasjerte medlemmer som ser på ytinga frå Fjordvegen Riksveg 13 som eit tillegg til sitt eige arbeid. Samarbeide med Nasjonal rassikringsgruppe, NAF sine lokalavdelingar og andre vegutviklingsorgan, er i tillegg viktig for å vera synlege og ha gjennomslag.

Vikafjellet, Lovreidet – Erfjord og Rødsliane, Brattlandsdalen, Ylvisaker, Ryfast er døme på strekningar og prosjekt som Fjordvegen Riksveg 13 har engasjert seg i.
Frå Nye veier as si overtaking av ansvaret for utvikling av nordre del av rv 13 Skare – Sogndal, har det blitt viktig med informasjon og dialog med Nye veier sin administrasjon tilsvarande den etablerte kontakten med Statens Vegvesen.

Ryfast - effekten av ein samferdselsrevolusjon i sør

Ryfast – effekten av ein samferdselsrevolusjon i sør

Effekten av Riksveg 13 Ryfast, særleg Ryfylketunnelen er interessant å sjå på etter eitt heilt driftsår. Trafikken er over alle prognosar frå Statens Vegvesen. Dette har konsekvensar for riksveg 13 nordover.
Ryfast er eit nytt stort vegsamband med fleire tunnelar mellom ny E39 i Stavanger kommune og Rv 13 i Strand kommune. Den lengste tunnelen, Ryfylketunnelen var ved opninga 31.12.2019 verdas lengste biltunnel under havet.

Les heile saka →
Brattlandsdalen og NTP

Brattlandsdalen og NTP

Rassikring i Brattlandsdalen mellom Nesflaten og Røldal kom ikkje inn i Stortingsvedtaket i juni 2017 for revidert Nasjonal transportplan trass i intensiv lokal og regional innsats.

Les heile saka →
Årdalstunnelen

Årdalstunnelen

Rassikring av riksveg 13 forbi den store og rasfarlege ura på Øygjaneset i austenden av Søre Tysdalsvatnet i Hjelmeland, var utgangspunktet for Statens vegvesen sitt planarbeid for tunnel frå Svotunnelen til Årdal.

Les heile saka →