Uttalar frå styret i Fjordvegen Riksveg 13

2023
Uttale vedr. konsekvenser for Rv13 i perioden Lærdalstunnelen vil vera stengt pga vedlikehald/oppgradering, 06.12.2023
Uttale til NTP 2025-2026, 3.7.2023
Uttale til Rogaland fylke, NTP 2025-2036 (presentasjon frå digitalt høyringsmøte 2.5.23)
Uttale til Vestland fylkeskommune, NTP 2025-2036 (presentasjon frå høyringsmøte 9.5.23)

2022
Ny skredfaktormodell – Uttale frå Fjordvegen Rute 13, 27.10.22
Statsbudsjettet 2023 – Midlar til rassikring av vegar. 26.10.22

2021
Støtteuttale til aksjonsgruppa for rassikring Rv 13 Lovraeidet – Rødsliane i Suldal
Invitasjon til samferdselsstatsråd Nygård til synfaring på riksveg 13

2020
Brev til Samferdselsdepartementet 26.11.2020: Prioriteringar i NTP 2022-2033

Uttale til revisjon av NTP 2022-2033 – SVV: Prioriteringar, juni 2020

Uttale til Vestland fylkeskommune til revidert NTP 2022-2033, april 2020
Uttale til Rogaland fylkeskommune til revidert NTP 2022-2033, mars 2020

2018
Uttale vedr. rashending på Rv13 mellom Odda og Tyssedal 11.10.18

2017
Uttale til Handlingsprogram 2018 til NTP 2018-29
Uttale oppstart regulering SVV Hjelmeland + Nesvik ferjeleier
Uttale til strategisk plan for ferjekaiar i Rogaland (vedrørande ferjekaiane på Oanes og Lauvvik)

2016 og tidlegare
U
ttale til Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029
Høyringsuttale for Rv 13 Melkeråna – Årdal, forslag til kommunedelplan med konsekvensutgreiing

Uttale til Planprogram Regional transportplan Hordaland 2018 – 2029
Brev til samferdsleminister Ketil Solvik Olsen vedrørande KVU for riksveg 13

Uttale til Nasjonal transportplan 2014-2023
Uttale til regional transportplan for Sogn og Fjordane og handlingsprogram 2014-2017