Medlemmer

Medlemmene i Fjordvegen Rute 13 er kommunar, to fylkeskommunar, interkommunale selskap, samferdselsselskap, næringsforeningar og private bedrifter.

Kven kan bli medlem? Medlemmer i selskapet er fylkeskommunar, kommunar, interkommunale selskap, vegselskap, næringsorganisasjonar, verksemder og andre føretak samt enkeltpersonar som har interesse i selskapet sitt føremål (vedtekter pr 2022).

Vil du med di bedrift eller forening bli medlem?
Her er informasjomsbrev og innmeldingsskjema. Ta gjerne kontakt med styremedlemma eller administrasjonen v/Hanne Sundbø om dette. Send innmeldinga til hanne@hagalid.net.

Kvifor medlem? Det er naturleg å vera medlem for den som ser framover, og som ser sitt eiga arbeid for betra samferdsle knytt til Rute 13 bli styrka i samarbeide med andre.
Interesseselskapet er eit stabilt og kontinuerleg arbeidande talerøyr for medlemmene sitt fokus knytt til samferdsel på Rv 13. Selskapet skal forsterke og supplere medlemmene sine prioriteringar av tiltak knytt til Rute 13, samt sjå på samordnande tiltak over fylkesnivå. Rassikring og trygg, effektiv veg med gul midtstripe er hovudfokus saman med reiseruteutvikling.
Sjå òg Fjordvegen Rute 13 sine mål og resultat.

Medlemsfordelar:
Medlemmene blir prioritert i Fjordvegen Rute 13 sitt arbeid.
Medlemmene får medlemsskrivet Fjordveg-drøsen tilsendt på e-post 3-4 ganger i året. Bedriftsmedlemmer får ofte spalteplass her.
Medlemmene blir prioritert ved møte og arrangement, og får god medlemspris for Årskonferansen.
Medlemmene blir trekte fram på fjordvegen.no, jamnleg på Facebook-profilen, Instagram-profilen og i publikasjonane til Fjordvegen Rute 13.
Medlemmene blir framheva i offentlege presentasjonar og ved pressekontakt.
Fjordvegen Rute 13 ønskjer å bli invitert og deltek på lokale møte som medlemma skipar til. Selskapet tek og initiativ til slike møte.
Medlemmene blir prioritert og invitert, m.a. på styret sin møterunde i Fjordveg-regionen kvart 4. år.

Medlemmer pr. 1. januar 2023 med lenker til deira nettstader:
Vestland fylkeskommune
Sogndal kommune
Vik kommune
Voss herad
Ulvik herad
Eidfjord kommune
Ullensvang kommune

Rogaland fylkeskommune
Sauda kommune
Suldal kommune
Hjelmeland kommune
Strand kommune
Stavanger kommune

Hardangerrådet IKS
Ryfylke IKS

Sogn Næring AS

Vik Næringssamskipnad

Blix Hotell

Myrkdalen Fjellandsby

Fjordtind Hotels

Ullensvang Reiseliv

Ullensvang Handel

Hardanger Industri

Kinsarvik Camping

Mass Hus/SPAR Kinsarvik

Energiselskapet Hardanger AS

Hotel Ullensvang

Lofthus Auto AS

Odda Rutebuss

Edmund H. Utne

Suldal Næringsforening

Hjelmeland Handels- & Serviceforening

NorStone AS, Årdal

Årdal Landbruk AS

Ullestad og Jansen Transport AS

Stiftelsen Preikestolen

Fiskå Mølle AS

Felleskjøpet Rogaland Agder SA

Kyrkjetangen AS
Ulsnes gard
Kjærtveit Camping AS
Hardanger Fjordsafari AS
Norsk Stein AS


Nye medlemmer i 2022 er Norsk Stein AS, Ullensvang Handel, Sogn Næring AS, Kyrkjetangen AS, Ulsnes Gard – Anna G. Tveisme, Kjærtveit Camping AS og Hardanger Fjordsafari AS.

På Årsmøtet 25.4.2022 i Stavanger er det vedtatt følgjande kontingentsatsar for 2023 (Desse er uendra satsar i høve 2022 med unnatak av sats 1 for kommunane): 
Kontingent 2023 for Fjordvegen Rute 13:
Medlemskategori 1: Kommunar  kr 45.000
Medlemskategori 2: Næringsselskap/Interesseselskap over 50 medlemmer  kr 5.000
Medlemskategori 3: Næringsselskap/Interesseselskap inntil 50 medlemmer  kr 2.500
Medlemskategori 4: Bedrifter/Andre med over 100 tilsette  kr 5.000
Medlemskategori 5: Bedrifter/Andre med under 100 tilsette  kr 2.500
Medlemskategori 6: Bedrifter med inntil 5 tilsette/Andre  kr 1.000
Medlemskategori 7: Vestland fylkeskommune  kr 200.000
Medlemskategori 8: Rogaland fylkeskommune  kr 120.000

Årsmøtet vedtok at vedtektene skal gjennomgåast innan neste årsmøte og presenterast for vedtak i 2023.