Handlingsplan 2018-2020

Godkjent av årsmøtet 28. mars 2017:

 HANDLINGSPLAN 2018-2020

FJORDVEGEN RUTE 13 SITT FØREMÅL:

 1. Å arbeida for utbygging av fylkesveg/riksveg 13 slik at denne blir ein trygg veg med gjennomgåande høg standard og gul midtstripe for heile strekninga.
 2.  Å marknadsføra vegstrekninga som ei effektiv og vakker transportåre og som den indre stamvegen frå Nord – Jæren til Sunnfjord.

HANDLINGSPLANEN stettar hovudmåla for 3-årsperioden:

 • Fjordvegen Rute 13 skal verta den viktigaste reiskapen for regionar, kommunar og verksemder til å skaffa midlar til fullverdig vegstandard med gul stripe på Riksveg/Fylkesveg 13.
 • Fjordvegen Rute 13 skal målretta støtte reiselivet i Fjordveg-regionen for auka konkurransekraft.
 1. PROFILERING:

Intern og ekstern profilering og marknadsføring

Legitimiteten og effekten av selskapet er avhengig av kjennskap til og eigarskapen til selskapet.
Selskapet skal spissa bodskapen sin og vera tydelege på kva føremoner medlemmer vil få av å nytta selskapet. Næringsutvikling i Fjordveg-regionen skal fokuserast.

 TEMA
1.1. Medlemspleie. Selskapet har som mål å ha direkte kontakt med alle kommunestyra og alle næringsforeiningar minst ein gong pr valperiode. Dette for å orientera og inspirera til aktivt arbeid for Fjordveg-regionen og å bruka Fjordvegen Rute 13 som samarbeidsorgan for sine veginitiativ.

1.2. Informasjons- og dialogkanalar:
Oppdatert nettside.
Nettsida www.fjordvegen.no – ei god informasjonsside. Sidene vert vidareutvikla og jamnleg oppdatert. Lenker til alle medlemmer og næringsfokus blir vidareført.
Facebookprofil – skapa merksemd og vera open ytringsarena. Profilen vert oppdatert med nytt frå media om Rv/Fv 13 og eigne medlemmer samt selskapet sitt eige arbeide fleire gongar pr månad og er kopla tydeleg mot nettsida.
Medlemsskrivet Fjordvegdrøsen – ny versjon kjem ut med jamne mellomrom minst 3 gongar/år.Det profesjonelle epostverktøyet skal og brukast til informasjon og invitasjonar utover medlemmar.
Ny versjon av foldaren 2017, næringsfokus i innhald. Målretta distribusjon for ein perioden på inntil tre år.
Media vert orienterte i samband med konferansar, viktige møte og uttalar og elles med mål å påverka og gjera Fjordvegen Rute 13 godt synleg.

 1.3. Årskonferansen skal fremja selskapet sitt hovudføremål, skapa brei arena for debatt om aktuelle tema, bidra til målretta nettverksbygging, rekruttering og god ekstern og intern profilering.
Dagskonferansen har deltakaravgift og sirkulerer mellom regionane.

 

 1. PÅVERKNAD:

Øva trykk på kontinuerleg utvikling av tiltak langs Rv/Fv13.
Gjennomslag hos løyvande myndigheiter er avhengig av god informasjon, truverdige nettverk og pågåande arbeid.

 • 2.1. Samarbeid med vegstyresmaktene. Systematisk kontakt og  nettverksbygging. Eiga oppfølging i høve                  turistveg-kontoret.
 • 2.2. Støtta kommunar og regionar i deira aktuelle vegtiltak langs Rv/Fv 13 og øva påverknad i samarbeid med dei. Utvikle kontaktnett på relevante nivå
 • 2.3. Fylkeskommunane som aktive medlemmer og strategiske alliansar.
 • 2.4. Ta initiativ til møte med sentrale styresmakter i enkeltsaker.
 • 2.5. Støtta reiselivsmedlemmer i arbeidet for vegbasert heilårsreiseliv, reiseruteutvikling og satsinga på Nasjonale turistvegar. Utvikla strategisk nettverk i grensesnittet samferdsel – reiseliv.
 • 2.6. Betre kunnskapsgrunnlag for politisk påverknad. Fremja faglege utgreiingar o.a. som gir betre argument-base og merksemd rundt Fjordvegen. Brattlandsdalutgreiing 2016-17.
 • 2.7. Reiselivet i Fjordvegregionen etter opning av Ryfast 2019: Eige prosjekt utvikla frå Dialogkonferansen hausten 2016 i regi av Fjordvegen og Hordaland og Rogaland fylkeskommunar (Travel with the locals/ Saumlause reiser i Fjordvegregionen.) Oppstart og finansiering frå 2017. Mål om synleg resultat innan 2019.
 1. MEDLEMSSKAP

Fleire medlemmer. Arbeida kontinulerleg for å tilfredsstilla medlemmene sine samferdselsmessige behov knytt til Rute 13.
Arbeida for at alle kommunane, alle næringsforeiningar og stadig fleire enkeltbedrifter langs og rundt Rute 13 vert medlem i perioden.

Den 3-årige Handlingplanen vert følgt opp av to årleg reviderte tiltaksplanar: Tiltaksplan for påverknadsarbeide og Tiltaksplan for profilering og samarbeide.

 

Meny