Om Fjordvegen Rute 13

Fjordvegen - kartgrunnlag - forenkla

Fjordvegen Rute 13
– Trykk på kartet over for å sjå større og meir detaljert kart.

Fjordvegen Rute 13 jobbar for at Fjordvegen Rute 13 (RV 13/FV 13) skal bli ein trygg, effektiv og attraktiv veg med gjennomgåande høg standard. Rassikring og trygg veg med gul midtstripe er hovudfokus.

Medlemmene i Fjordvegen Rute 13 er kommunar, fylkeskommunar, interkommunale selskap, samferdselsselskap, næringsselskap og enkeltbedrifter.

Sidan 1995 har Fjordvegen Rute 13 vore ein viktig aktør i all standardheving på strekninga. Me kjem kontinuerleg med sterke bidrag for å synleggjera og marknadsføra Fjordvegen Rute 13 som ein høgstandardveg, og me har oppnådd stamvegstatus for å sikra høgaste prioritet for ny vegutbetring.

Dei norske fjordane er kåra til det beste reisemålet i heile verda, og tre av dei nasjonale turistvegane ligg langs riksveg/fylkesveg 13. Fjordvegen Rute 13 følgjer opp turistvegsatsinga og anna reiselivssatsing knytt til vegen, slik at reiselivsbedrifter og samfunna langs Fjordvegen får auka si konkurransekraft i høve til både busetnad og vegfarande gjester heile året.

Fjordvegen Rute 13 ynskjer å marknadsføra vegstrekninga som ei effektiv og vakker transportrute, og som den indre
hovudvegen på Vestlandet.

Bli medlem hjå oss. Saman blir me sterkare!