NTP 2022-2033 og vedtatt NTP 2018-2029

Fjordvegen Rute 13 har engasjert seg i fleire store vegprosjekt, og bidratt til auka framdrift og politisk gjennomslag i kampen om ressursane.

For å kunna få til dette, må ein samarbeida tett og ha engasjerte medlemmer som ser på ytinga frå Fjordvegen Rute 13 som eit tillegg til sitt eige arbeid.

Styret i Fjordvegen Rute 13 ga våren 2020 samrøystes uttale til revidert NTP 2022-2033 til Vestland og Rogaland fylkeskommunar med rassikring som viktigaste oppgåve. Les under:

I 2017 var uttalen til forslaget til revidert NTP 2019-2028 med tunnel gjennom Vikafjellet øvst på lista. Delar av uttalen med den prioriterte lista blir presentert med bilde og resultat etter Stortingsvedtaket her. Rassikring, auka vegstandard, erstatning for stengte fjellovergangar og betra fjordkryssingar er i fokus.
Styret arbeider òg for å betra kollektivtransport og turistveg-satsinga på tvers av fylkesgrensene.

Brattlandsdalen er ei av mange utfordrande vegstrekningane langs Rv13, med særlele utfordringar vinterstid:

Vikafjellstunnelen

Vikafjellstunnelen

Den vêrutsette vegen over Vikafjellet som er indre samasbindingsveg i nye Vestland fylke, bør snarast råd erstattast med Vikafjellstunnelen. Vegen har fleire strekk med svært høg fare for snøskred og er hyppig stengt vinterstid. Dette gjev uhaldbare tilhøve for lokalsamfunn og næringsliv.

Les heile saka →
Ryfast - effekten av ein samferdselsrevolusjon i sør

Ryfast – effekten av ein samferdselsrevolusjon i sør

Effekten av Riksveg 13 Ryfast, særleg Ryfylketunnelen er interessant å sjå på etter eitt heilt driftsår. Trafikken er over alle prognosar frå Statens Vegvesen. Dette har konsekvensar for riksveg 13 nordover.
Ryfast er eit nytt stort vegsamband med fleire tunnelar mellom ny E39 i Stavanger kommune og Rv 13 i Strand kommune. Den lengste tunnelen, Ryfylketunnelen var ved opninga 31.12.2019 verdas lengste biltunnel under havet.

Les heile saka →
Brattlandsdalen og NTP

Brattlandsdalen og NTP

Rassikring i Brattlandsdalen mellom Nesflaten og Røldal kom ikkje inn i Stortingsvedtaket i juni 2017 for revidert Nasjonal transportplan trass i intensiv lokal og regional innsats.

Les heile saka →
Årdalstunnelen

Årdalstunnelen

Rassikring av riksveg 13 forbi den store og rasfarlege ura på Øygjaneset i austenden av Søre Tysdalsvatnet i Hjelmeland, var utgangspunktet for Statens vegvesen sitt planarbeid for tunnel frå Svotunnelen til Årdal.

Les heile saka →
Vossapakko

Vossapakko

Vossapakko er namnet på ein utbyggings- og finansieringsplan for tre vegprosjekt på E16 og rv. 13 i Voss kommune og Granvin herad.

Les heile saka →
Hardangerbrua

Hardangerbrua

Hardangerbrua er bygd som ei tofelts hengebru med gang og sykkelveg. Brua har eit hovudspenn på 1310 meter og ei total lengde på 1380 meter. Hardangerbrua er no den lengste hengebrua i Norge.

Les heile saka →