NTP 2022 – 2033

Vinterregulariteten på Rv 13 over Vikafjellet er så usikker at fjellovergangen må erstattast med tunell.

Styret i Fjordvegen Rute 13 har sett sterkt fokus på prosessen fram til nytt vedtak av revidert NTP, og har pr 2020 same fokus og hovudprioriteringar som vart selskapet sin offisielle uttale til sist NTP. Årsmøtet 2019 støtta arbeidet og selskapet sine planar.
Arbeidet skjer både gjennom Årskonferansen, støtte til og deltaking i lokale engasjement frå medlemskommunar, møte med Stortingsbenkane, møte og oppfølging med fylkeskommunar og byane, kontakt med Statens Vegvesen og andre fagmiljø, utalar, presse og mediaarbeide og samarbeide med t.d. Nasjonal Rassikringsgruppe og næringsliv. Utålmodige lokalmiljø og næringsaktørar som kjenner problema på kroppen dagleg, held trykket på.

Ettersom klimautfordringane aukar, er behovet for rassikring stadig aukande. Dette saman med den krevjande, seinkande og trafikkfarlege situasjonen med sterk standardvariasjon på Rv 13 over lange strekk,  gjer arbeidet svært viktig.  Ryfast-anlegget med tunnel frå Stavanger til Solbakk i Strand opna 30. desember 2019. Dette vil gje auka trafikk og tilspissa utfordringane ytterlegare, særleg frå Suldalsosen og nordover.

Sidan vedtaket om NTP 2017, har fleira av dei strekka som styret og medlemma utpeikte langs Rv 13 fått forverra situasjon.