Medlemmer

Medlemmene i Fjordvegen Rute 13 er kommunar, tre fylkeskommunar, interkommunale selskap, samferdselsselskap, næringsforeningar og nokre private bedrifter.

Kven kan bli medlem? Medlemmer i selskapet er fylkeskommunar, kommunar, interkommunale selskap, vegselskap, næringsorganisasjonar, verksemder og andre føretak som har interesse i selskapet sitt føremål (selskapet sine vedtekter § 4, revidert v/årsmøtet 2013).

Kvifor medlem? Det er naturleg å vera medlem for den som ser framover, og som ser sitt eiga arbeid for betra samferdsle knytt til Rute 13 bli styrka i samarbeide med andre. Interesseselskapet er eit stabilt og kontinuerleg arbeidande talerøyr for medlemmene sitt fokus knytt til samferdsel på Rv/fv 13. Selskapet skal forsterke og supplere medlemmene sine prioriteringar av tiltak knytt til Rute 13, samt sjå på samordnande tiltak over fylkesnivå. Rassikring og trygg veg med gul midtstripe er hovudfokus.
Sjå òg Fjordvegen Rute 13 sine mål og resultat.

Medlemsfordelar:
Medlemmene blir prioritert i Fjordvegen Rute 13 sitt arbeid.
Medlemmene får medlemsskrivet Fjordveg-drøsen tilsendt på e-post 3-4 ganger i året.
Medlemmene blir trekt fram på fjordvegen.no, Facebook-sida og i publikasjonane til Fjordvegen Rute 13.
Medlemmene blir framheva  i offentlege presentasjonar og ved pressekontakt.
Medlemmene blir prioritert ved møte og arrangement.

Medlemmer pr. 2018

Balestrand kommune Vik kommune
Vik Næringssamskipnad Sogn og Fjordane fylkeskommune
Ulvik herad Eidfjord kommune
Ullensvang herad Hotel Ullensvang
Voss kommune Myrkdalen Fjellandsby
Hordaland fylkeskommune Hardangerrådet IKS
Ullensvang Næringsforum Hardangerbrua AS
Folgefonntunnelen AS Odda kommune
Sauda kommune Suldal kommune
Suldal Næringsforening Hjelmeland kommune
Marine Harvest Ryfylke IKS
Strand kommune Stiftelsen Preikestolen
Rogaland fylkeskommune Felleskjøpet Rogaland Agder
Spa-hotell Velvære AS Blix Hotell
Sandnes kommune Stavanger kommune

Kontingentane for 2018 (vedtatt på årsmøtet 2017):
Medlemskategori 1: Kommunar – kr 35.000
Medlemskategori 2: Næringsselskap/Interesseselskap over 50 medlemmer – kr 10.000
Medlemskategori 3: Næringsselskap/Interesseselskap inntil 50 medlemmer – kr 5.000
Medlemskategori 4: Bedrifter/Andre med over 100 tilsette – kr 5.000
Medlemskategori 5: Bedrifter/Andre med under 100 tilsette – kr 2.500
Medlemskategori 6: Fylkeskommunar – kr 85.000

For 2019 har årsmøtet 2018 vedtatt å halvera kontingentsats 2 og 3 for Næringsselskap/ interesseselskap til høvevis 5000,- og 2.500,- kr samt å innføra ein låg medlemssats for små private aktørar med inntil 5 tilsette og andre interesserte på kr 1000,-.

Meny