Reis som dei lokale – felles tiltak i kollektivruter for auka turisme

(Klikk på biletet for å sjå programmet i full storleik.)


(Klikk for å sjå program i full storleik.) Under finn du innlegga frå dialogkonferansen 14.9.2016

Bilde få FRAM v/Konrad Lillevevang sin presentasjon på Årskonferansen 2018: nokre fordeler med Travel Like the locals i Møre & Romsdal

Styret i Fjordvegen Rute 13 ser med glede på at dei tre fylkeskommunane som er Fjordveg-medlemmer har bestemt å jobba saman om ei felles løysing for Travel like the locals, etterkvart på heile vestlandet. Felles prosjekt er under utforming og prosjektleiar Marit Holen, frå FRAM Møre & Romsdal, er igong frå januar 2019. Innan sesongen skal nokre prøveruter vera klare for testing i kvart av dei tre fylka. Hordaland fylkeskommune er vertskap for prosjektet. Holen vil fortelja om status og samarbiedet med kollektivselskap og destinasjonsselskap på Årskonferansen 3.4.2019

Fjordvegen Rute 13 har frå 2016 tatt initiativ til tiltak innafor kvart fylke for auka bruk av det ordinære kollektive rutenettet i sesongen og gjera det bookbart og godt brukbart til turistar. Ideen er komen frå det gode prosjektet i Møre og Romsdal der FRAM saman med lokale destinasjonar har testa ut og lukkast med satsinga sidan 2016.

Årskonferansen 2018 presenterte FRAM og Konrad Lillevevang sine tiltak saman med reiselivet i Møre og Romsdal. Status for Fjordveg-omådet, primært i Rogaland blei belyst m.a. av destinasjonsselskapa Reisemål Ryfylke og Reisemål Hardanger Fjord. Ein god debatt om korleis dette skal jobbast med i Hordaland og Rogaland fulgte.

Bakgrunn: Fjordvegen Rute 13 skipa til Dialogkonferansen i 2016. Fjordveg-regionen som heilårsdestinasjon var ein av hovudutfordringane som blei drøfta her på Ullensvang i september 2016. Utfrå engasjementet og dei gode tilbakemeldingane tilrådde arbeidsgruppa v/fylkespolitikarane i samferdsel Arne Bergsvåg og Nils T. Bjørke  straks etter konferansen om å gå vidare med temaet. På konferansen var mykje god vilje til konkret innsats og mange gode innspel som fundament for politisk og administrativ handling på tvers av tre fylke.

I tillegg til Bergsvåg og Bjørke besto arbeidsgruppa av Noralv Distad, Edmund H. Utne, Hans Jørgen Andersen og Ståle Brandshaug.

Temaet vart fulgt opp på årskonferansen i Stavanger i mars 2017 http://fjordvegen.no/wp-content/uploads/2017/05/Britt-Dalland-RV13-konferansen-270317.pdf

Reiselivet aukar sterkt, korleis kan Fjordveg-regionen få større del i utviklinga når Ryfast opnar i 2019? Er betre reiseruteutvikling og kollektivtransport nøkkelen? Kan det jobbast over fylkesgrensene?

Styret i Fjordvegen Rute 13 bestemte å søkja midler til eit eige prosjekt, og midler vart så ytt frå Hordaland Fylkeskommune og Ryfylke IKS. Prosjektet har oppstart med ein studietur til FRAM – Møre og Romsdal Fylkeskommune i oktober 2017 for å høyre om den vellukka satsinga og samarbeidet mellom samferdselsorgan og destinasjonsselskapa for å få turistane inn på rutegåande transport og auka verdiskapinga i distrikta.

Programpostane på Dialogkonferansen 2016:
Kva veit me om etterspurnad og turistane sine ynskje? Kva besøkande tapar Fjordveg-regionen?
Hans Jørgen Andersen, direktør i Reisemål Hardangerfjord
– Vedlegg 1: Reiselivets Samferdselsløft (NHO)
– Vedlegg 2: Reiselivsstrategi for Vestlandet 2013–2020 (Vestlandsrådet)
Gunhild Vevik, kommunikasjonssjef i Region Stavanger
– Vedlegg 3: Oppsummering av turistsesongen 2016, Reisemal Ryfylke

Samanhengen mellom attraksjonskraft, infrastruktur og produktutvikling: Trendar for framtida?
Britt Dalland, sals- og marknadsdirektør i Fjord Norge

Kva skjer i kvart fylke? Korleis bind kollektiv-rutene attraksjonane i Fjordveg-regionen saman?
Odd Aksland, direktør i Kolumbus AS
Øystein Hunvik, assisterande fylkesdirektør samferdselsavdelinga til Sogn og Fjordane fylkeskommune

Kva må til for å lukkast med tilkomst og intern kommunikasjon i Fjordveg-regionen? Korleis lukkast andre regionar?
Trude Sivertsen, direktør i Authentic Scandinavia

Rundreiser med kollektivtransport, døme frå Fram/Møre og Romsdal sommaren 2016
Konrad Lillevevang, seksjonsleiar i samferdselsavdelinga til Møre og Romsdal fylkeskommune

Korleis jobba med kollektiv-løysingar på tvers av fylkesgrensene?
Det saumlause Vestlandet – Mette Nora Sætre, næringssjef i Hordaland fylkeskommune
Kollektiv-løysingar på tvers av fylkesgrensene – og innanfor – Øystein Hunvik, Sogn og fjordane fylkeskommune

Meny