Årskonferansen og årsmøtet tysdag 28. mars 2017

Årskonferansen 2017 på Scandic Stavanger Forus Hotel har overskrifta
Fjordvegen Rute 13 – Vegen fram til regional vekst?
Endeleg program med påmeldingsinformasjon ligg her.

– Brennheitt tema : Fjordvegen Rute 13 sine store og prioriterte rassikringsprosjekt, får dei plass i revisjonen av Nasjonal Transportplan 2018 – 2029? Dette skjer rett før Stortingsmeldinga om ny NTP blir lagt fram i april.
– Reiselivet aukar sterkt, korleis kan Fjordveg-regionen få større del i utviklinga? Er betre reiseruteutvikling og kollektivtransport nøkkelen? Kan det jobbast over fylkesgrensene? Me plukkar opp dei gode trådane frå Dialogkonferansen i september 2016.

Mange sentrale, samferdselsengasjerte Stortingspolitikarar vil bidra med innlegg og debatt. Desse er Janne Sjelmo Nordås (Sp), Magne Rommetveit (Ap), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Torill Eidsheim (H), alle fire frå Transport- og kommunikasjonskomiteen, samt Terje Breivik (V) og Roy Steffensen (FrP).
Frå våre eigarfylke kjem det innlegg frå Solveig Ege Tengesdal, Pål Kårbø, Nils T. Bjørke og Arne Bergsvåg.
Britt Dalland, Fjord Norge as vil bidra med fagleg oppdatering om reiseruteutvikling, samt Mette Nora Sætre næringssjef i Hordaland fylke vil fortelja om det spennande kollektivprosjektet for Fjordveg-regionen. Reiselivsnæringa er representert med Jorunn Åsfrid Røyrvik frå Blix Hotell i Sogn. Per A. Torbjørnsen, kommunalråd i Stavanger og styremedlem i Stiftelsen Preikestolen/Lysefjorden utvikling skal og på banen.
God tid til debatt både om Fjordvegen sine rassikringsprosjekt i ny NTP og reiseruteutvikling.

Kryss av dato og stad i almanakken!

Årsmøtet (for medlemmer) startar kl 9.00, årskonferansen som er ope for alle, er kl 10.30 – ca 16.00.

Biletet er frå bygginga av Ryfast, frå Statens vegvesen si Facebook-side om Ryfast-prosjektet

Sist oppdatert: 12.02.2017

Meny