Reis som dei lokale – tiltak i kollektivruter for auka turisme

(Klikk på biletet for å sjå programmet i full storleik.)


(Klikk for å sjå program i full storleik.) Under finn du innlegga frå dialogkonferansen 14.9.2016

Bilde få FRAM v/Konrad Lillevevang sin presentasjon på Årskonferansen 2018: nokre fordeler med Travel Like the locals i Møre & Romsdal

Fjordvegen Rute 13 har tatt initiativ til tiltak innafor kvart fylke for auka bruk av det ordinære kollektive rutenettet i sesongen og gjerna detbookbart og godt brukbart til turistar. Ideen er komen frå det gode prosjektet i Møre og Romsdal der FRAM saman med lokale destinasjonar har testa ut og lukkast med satsinga sidan 2016.

Årskonferansen 2018 presenterte FRAM og Konrad Lillevevang sine tiltak saman med reiselivet i Møre og Romsdal. Status for Fjordveg-omådet, primært i Rogaland blei belyst m.a. av destinasjonsselskapa Reisemål Ryfylke og Reisemål Hardanger Fjord. Ein god debatt om korleis dette skal jobbast med i Hordaland og Rogaland fulgte.

Bakgrunn: Fjordvegen Rute 13 skipa til Dialogkonferansen i 2016. Fjordveg-regionen som heilårsdestinasjon var ein av hovudutfordringane som blei drøfta på i Ullensvang i september 2016. Utfrå engasjementet og dei gode tilbakemeldingane tilrådde arbeidsgruppa v/Arne Bergsvåg og Nils T. Bjørke  straks etter konferansen om å gå vidare med temaet. På konferansen var mykje god vilje til konkret innsats og mange gode innspel som fundament for politisk og administrativ handling på tvers av tre fylke.

I tillegg til Bergsvåg og Bjørke besto arbeidsgruppa av Noralv Distad, Edmund H. Utne, Hans Jørgen Andersen og Ståle Brandshaug.

Temaet vart fulgt opp på årskonferansen i Stavanger i mars 2017 http://fjordvegen.no/wp-content/uploads/2017/05/Britt-Dalland-RV13-konferansen-270317.pdf

Reiselivet aukar sterkt, korleis kan Fjordveg-regionen få større del i utviklinga når Ryfast opnar i 2019? Er betre reiseruteutvikling og kollektivtransport nøkkelen? Kan det jobbast over fylkesgrensene?

Styret i Fjordvegen Rute 13 bestemte å søkja midler til eit eige prosjekt, og midler vart så ytt frå Hordaland Fylkeskommune og Ryfylke IKS. Prosjektet har oppstart med ein studietur til FRAM – Møre og Romsdal Fylkeskommune i oktober 2017 for å høyre om den vellukka satsinga og samarbeidet mellom samferdselsorgan og destinasjonsselskapa for å få turistane inn på rutegåande transport og auka verdiskapinga i distrikta.

Programpostane på Dialogkonferansen 2016:
Kva veit me om etterspurnad og turistane sine ynskje? Kva besøkande tapar Fjordveg-regionen?
Hans Jørgen Andersen, direktør i Reisemål Hardangerfjord
– Vedlegg 1: Reiselivets Samferdselsløft (NHO)
– Vedlegg 2: Reiselivsstrategi for Vestlandet 2013–2020 (Vestlandsrådet)
Gunhild Vevik, kommunikasjonssjef i Region Stavanger
– Vedlegg 3: Oppsummering av turistsesongen 2016, Reisemal Ryfylke

Samanhengen mellom attraksjonskraft, infrastruktur og produktutvikling: Trendar for framtida?
Britt Dalland, sals- og marknadsdirektør i Fjord Norge

Kva skjer i kvart fylke? Korleis bind kollektiv-rutene attraksjonane i Fjordveg-regionen saman?
Odd Aksland, direktør i Kolumbus AS
Øystein Hunvik, assisterande fylkesdirektør samferdselsavdelinga til Sogn og Fjordane fylkeskommune

Kva må til for å lukkast med tilkomst og intern kommunikasjon i Fjordveg-regionen? Korleis lukkast andre regionar?
Trude Sivertsen, direktør i Authentic Scandinavia

Rundreiser med kollektivtransport, døme frå Fram/Møre og Romsdal sommaren 2016
Konrad Lillevevang, seksjonsleiar i samferdselsavdelinga til Møre og Romsdal fylkeskommune

Korleis jobba med kollektiv-løysingar på tvers av fylkesgrensene?
Det saumlause Vestlandet – Mette Nora Sætre, næringssjef i Hordaland fylkeskommune
Kollektiv-løysingar på tvers av fylkesgrensene – og innanfor – Øystein Hunvik, Sogn og fjordane fylkeskommune

Meny